Grunden för rätt integrationsleverans stavas arkitektur och verksamhetsutveckling

I dag upplever ofta både ledning och medarbetare det som komplicerat att förändra och anpassa företagets verksamhet till nya omvärldskrav. Det kan handla om kunder som önskar mer och säkrare information om produkter, order och lagerstatus. Det kan också handla om nya lagar och regler som företaget måste förhålla sig till. Eller att verksamheten växer på både befintliga och nya marknader. Konsekvensen blir inte sällan att IT ses som en flaskhals där egna ”snabblösningar” tas fram varpå större oordning skapas när information inte blir integrerad, beslutsstöd saknas osv.

Bracket Connect_B3_0671_4100x2733

Ett framgångsrikt första steg för att möta de här utmaningarna är att skapa sig en gemensam bild över:

– Verksamhetens affärsmodell – hur ser värdeerbjudandet ut? Här används förslagsvis modellen Business Model Canvas för att på ett enkelt sätt visualisera kundsegment, intäkts- och kostnadsströmmar etc..

– Verksamhetens nuläge – kartläggning av processmodeller (hur) och informationsmodeller (vad). Allt förändringsarbete utgår ifrån att vi har koll på detta.

– Verksamhetens börläge – framtagning av förslag till nya process- och informationsmodeller vilket i sig anger riktning och vad vill vi uppnå efter förändring.

När ovan identifierats sammanställs en plan över vad verksamheten ska vidareutveckla respektive avveckla. En tidplan görs som beskriver hur och vad som ska göras samt inkluderar resursåtgång. Arbetet beskrivs och sätts också i förhållande till den ordinarie verksamhet men även andra projekt och aktiviteter. Själva tillvägagångssättet för att genomföra det här arbetet benämns ofta ”arkitektur”. Dvs. ett sätt att målmedvetet och strukturerat arbeta samman Affär, Verksamhet och IT.

Vill du veta mer om Connect Companies tjänster inom arkitektur och verksamhetsutveckling kontakta gärna:

Björn-Ola Kronander, bok@progressivity.se, mobil: +46 705 220222

Martin Lagerqvist, ml@progressivity.se, mobil: +46 705 213590